Beleidsplan Stichting Fonk 2018

Beleidsplan Stichting Fonk

 

Jaar: 2018

Inhoud:

 1. Inleiding
 2. Doel
 3. Activiteiten
 4. Middelen
 5. Rechten
 6. Meerjarig actieplan
 7. Keten

Bijlage

 1. Gerealiseerde composities
 2. Beoogde composities
 3. Diversen (waaronder garantstelling)

 

Inleiding

Op 5 december 2014 werd de stichting Fonds voor de Ontwikkeling van Nieuwe Kerkmuziek, kortweg FONK, opgericht. Door verschillende oorzaken zijn de omstandigheden voor het ontstaan en tot klinken komen van nieuwe, kwalitatief hoogwaardige kerkmuziek ongunstig geworden. De stichting wil bewerkstelligen dat het schrijven en uitvoeren van kerkmuziek, een diep in cultuur en traditie verankerde kunstvorm, ook in de huidige tijd mogelijk blijft.

Doel
De stichting stelt zich tot doel om de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe kerkmuziek te bevorderen, onder meer door componisten financieel te faciliteren, compositieopdrachten te verstrekken en uitvoeringen organisatorisch en geldelijk te ondersteunen.  Om een uitvoering mogelijk te maken kan de stichting zich ook tot een bepaald bedrag garant stellen.

 

 

Het doel is om minimaal eenmaal per jaar een compositie-opdracht te verstrekken.

De stichting beoogt door middel van deze compositieopdrachten kerkmuziek voor een breed publiek toegankelijk maken. Deze composities dienen daarnaast ook buiten een strict kerkelijke context uitgevoerd te kunnen worden en een brug te slaan tussen maatschappij en spiritualiteit.

Activiteiten

De stichting verstrekt aan componisten opdrachten voor het componeren van vernieuwende kerkmuziek. Ook kunnen componisten zich bij de stichting melden met voorstellen voor composities die passen bij de doelstelling.

‘Vernieuwend’ kan betrekking hebben op instrument(en)keuze, muziekstijl of combinatie van stijlen.

Bij kerkmuziek gaat het in eerste instantie om composities waarbij muziek en tekst op enigerlei wijze zijn verweven, zoals liederen, cantates, passies, oratoria en motetten. Voor opdrachten richt het bestuur zich dan ook vooral op deze vormen van vocale muziek. De daarbij gebruikte teksten moeten literair van hoog niveau zijn.

Het bestuur verleent tevens opdrachten voor instrumentale werken (voor ensemble of solo-instrument) met kerkmuzikale connotatie.

De componist zal door het bestuur en adviseurs beoordeeld worden op zijn palmares. Ook componisten die zich niet eerder op het terrein van kerkmuziek gemanifesteerd hebben, kunnen worden aangezocht. De compositieopdracht houdt in dat de componist financieel wordt ondersteund om het gevraagde werk te schrijven. Hierbij wordt als richtlijn de honorariumtabel van het Genootschap Nederlandse Componisten (Geneco) aangehouden.

Middelen

De benodigde middelen worden verkregen door het werven van donateurs, sponsoren, het verwerven van giften en het aanschrijven van fondsen en instellingen.

Het bestuur kan ook andere acties ondernemen om fondsen te werven.

De middelen zullen niet in de vorm van een lening verkregen of verstrekt worden. De verkregen middelen worden op een Nederlandse bankrekening (NL90RABO0301546312) gestort.

 

Rechten

De auteursrechten van de compositie berusten bij de componist, doch de stichting houdt zich het recht voor om een percentage van de revenuen van de auteursrechten ten goede te laten komen aan de stichting. De eerste uitvoering van het werk zal door de stichting worden geïnitieerd op een door het bestuur aangegeven locatie en tijdstip.

Meerjarig actieplan

De stichting streeft er naar ten minste eens per jaar een compositieopdracht te verlenen. De stichting zal de eerste uitvoering van een werk faciliteren en zich verder naar vermogen inzetten voor meerdere uitvoeringen.

-voorbereiden van een compositieopdracht:

 • selecteren van componisten
 • voorbesprekingen houden met de gekozen componist
 • het verlenen van een compositieopdracht wanneer de daarvoor benodigde middelen zijn verkregen

-verwerven van gelden, zoals boven omschreven

-publiciteit

 • bijhouden van de website
 • bekendmaken van de stichting bij instellingen en bedrijven
 • gebruik maken van flyers
 • genereren van aandacht in de lokale of regionale pers

-het opbouwen van een relatie met de donateurs en andere financiers

 • uitnodiging voor de eerste uitvoering van een compositie
 • het ontwikkelen van sponsorpakketten voor sponsoren, instellingen en bedrijven

Keten

De stichting zal het Geneco van de activiteiten op de hoogte stellen en samenwerking nastreven.

Zwolle, 12 november 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage

 

 1. Gerealiseerde composities

Bewerkingen van Psalm 42 en Psalm 43 voor orgel (componist Toon Hagen), 2017

Motetten voor Pinksteren (componist Jan Jansen), 2017

 

 1. Beoogde composities

Johannes Passie.  Opdrachtverlening voorzien voor najaar 2018

 

 1. Diversen (waaronder garantstelling)

Compositie bij de Maria-antifoon Alma Redemptoris Mater) (componist Toon Hagen in opdracht van drie Zwolse koren: Musica Vocalis, het Overijssels Kamerkoor en het Zwols Vocaal Ensemble; opdracht verleend augustus 2018; uitvoeringen op 8 en 9 december 2018) (garantstelling voor een derde deel van de compositieopdracht)

 

 Download het beleidsplan in PDF-formaat.