AVG

Privacyreglement

Privacyreglement Stichting FONK (Fonds voor de Ontwikkeling van Nieuwe Kerkmuziek)

Gebruikt worden de volgende persoonsgegevens

titulatuur, naam, adres, woonplaats, emailadres

gezonden emails geopend/aangeklikt/niet geopend

datum aanvang, verlenging en einde donateurschap

datum aanvang, verlenging en einde van sponsorschap

datum aanvang, verlenging en einde toezending nieuwsbrief per email aan derden, niet zijnde donateurs of sponsoren

deelname of inschrijving voor activiteiten van organisatie

indien er betaald moet worden: al dan niet betaald en welk bedrag

Doel van de gegevens

het voeren van de donateurs- en sponsoradministratie

het in rekening brengen van de (toegezegde) donatie of gift/sponsorbijdrage

het sturen van post aan donateurs of sponsoren

het sturen van emailberichten of nieuwsbrieven via email aan donateurs of sponsoren

het bepalen van de effectiviteit van het bereiken van de donateurs of sponsoren

het lokaliseren van foute of vervallen emailadressen

Verstrekken gegevens aan donateurs, sponsoren of derden

De gegevens worden niet aan andere donateurs of sponsoren verstrekt en ook niet aan derden, tenzij het gaat om wettelijke verplichtingen en in dit geval alleen op een schriftelijk aanvraag en met gerechtvaardigde reden.

Herkomst van de gegevens

De gegevens zijn verstrekt door de donateurs of sponsoren zelf, via aanmelding, melding van wijziging door henzelf of door nabestaanden in geval van overlijden.

Hetzelfde geldt voor abonnees voor emails en nieuwsbrief via email.

Bewaren van gegevens

Persoonsgegevens van donateurs en (vertegenwoordigers van) sponsoren worden bewaard gedurende de periode van het donateurschap resp. de betrokkenheid als sponsor, en als archief bewaard gedurende een wettelijke periode van 7 jaar na het jaar waarin het donateurschap of de sponsoring is beëindigd. Dit vanwege de verantwoording die moet kunnen worden gedaan aan de belastingdienst vanwege de status als ANBI-instelling.

Persoonsgegevens van abonnees van emails en nieuwsbrieven per email worden bewaard zolang de abonnees deze ontvangen. Indien deze verzending op het verzoek van abonnees of door onszelf wordt beëindigd, worden de gegevens na afloop van 1 jaar na het jaar waarin de verzending is beëindigd, verwijderd.

Privacyverklaring

Op elke uiting wordt een aanduiding gegeven dat een privacyverklaring in te zien is op de website van de organisatie, hoe die te bereiken is en welke gegevensverwerking plaatsvindt.

De Stichting FONK laat geen gegevens verwerken door derden: zij verricht zelf haar administratie.

Zwolle, augustus 2018Nieuws